Toetsen

Het toetsen van de veiligheid van een regionale waterkering komt neer op het zo goed mogelijk bepalen van de verwachte sterkte van een waterkering en het vergelijken daarvan met de optredende belastingen behorende bij de vastgestelde norm. Het eindoordeel, de eindtoets, geeft aan of de sterkte voldoet.

Een belangrijk hulpmiddel hiervoor is de Leidraad Toetsen op Veiligheid (LTV) Regionale Waterkeringen. In 2015 bracht STOWA hiervan een hernieuwde (blauwe) versie uit van de eerder verschenen (groene) Leidraad uit 2007. De blauwe versie bevat de nieuwste inzichten die volgen uit het onderzoek dat de afgelopen jaren is gedaan naar de sterkte en stabiliteit van waterkeringen. Om de nieuwe leidraad actueel te houden is deze modulair opgebouwd: een algemeen deel als basis en los daarvan modules per toetsspoor. Deze modules kunnen worden aangepast, zodra er nieuwe inzichten zijn met een kwaliteitsstempel van de ENW.

Hieronder vindt u de actuele modules van de LTV Regionale Waterkeringen en informatie over nieuw onderzoek. Voor achtergronddocumenten verwijzen we naar de hydrotheek.

ACTUELE DOCUMENTEN
NIEUW ONDERZOEK

Actuele documenten: Leidraad toetsen op veiligheid

Leidraad Toetsen op Veiligheid (LTV) Regionale Waterkeringen (2015) – Module A. Algemeen

In module A wordt in algemene zin ingegaan op de beoordeling van de veiligheid van regionale keringen.

DOWNLOAD

LTV Regionale Waterkeringen (2015) – Module B. Belastingen

Module B gaat nader in op de belastingsituaties (hoogwater en droogte) en op belastingen (hydraulische belastingen en overige belastingen).

 

DOWNLOAD

LTV Regionale Waterkeringen (update 2018) – Module C. Sterkte

Module C beschrijft achtergronden bij de verschillende beoordelingssporen.

Vervolgens geeft de module enkele specifieke aanwijzingen voor de beoordeling van de verschillende typen regionale waterkeringen. In 2018 heeft een update plaatsgevonden waarbij de toelichting op het gebruik van de verschillende modellen is aangepast.

DOWNLOAD

LTV Regionale Waterkeringen (update 2016) – Module D. Beoordeling veiligheid

In module D worden de beoordelingssporen voor de verschillende faalmechanismen beschreven (hoogte, piping / heave, macrostabiliteit binnentalud, macrostabiliteit buitentalud, microstabiliteit, bekledingen en stabiliteit voorland).

DOWNLOAD

LTV Regionale Waterkeringen (2015) – Module E. Niet-waterkerende objecten

Module E gaat in op de niet-waterkerende objecten (objecten op, in of nabij een waterkering verstaan die niet bijdragen aan het waterkerend vermogen van de waterkering).

DOWNLOAD

LTV Regionale Waterkeringen (2015) – Module F. Waterkerende kunstwerken

Deze module gaat – beperkt – in op het beoordelen van de veiligheid van waterkerende kunstwerken.

In algemene zin wordt voor de beoordeling van waterkerende kunstwerken verwezen naar de Leidraad Waterkerende Kunstwerken in regionale waterkeringen [STOWA, 2011]. De Leidraad Waterkerende Kunstwerken beschrijft een wijze voor de beoordeling van waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen in het kader van de veiligheidstoetsing.

DOWNLOAD

Module G. Beheerdersoordeel

Deze module richt zich op de werkwijze om tot een beheerdersoordeel te komen en om dit oordeel te onderbouwen. De wijze waarop de beheerder het oordeel opstelt wordt niet (in detail) voorgeschreven (in tegenstelling tot de beoordelingssporen voor het technische oordeel).

DOWNLOAD

LTV Regionale Waterkeringen (2015) BIJLAGEN EN REFERENTIES

DOWNLOAD

LTV Regionale Waterkeringen (2015). Compendium Achtergrondrapportages

Dit compendium bevat de rapportages van veel projecten die in het kader van de tweede fase van het ontwikkelingsprogramma zijn uitgevoerd.

 

DOWNLOAD

Nieuw onderzoek en ontwikkelingen

In de derde fase van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK-III)  is het accent (ten opzichte van ORK-II) verschoven van kennisvragen over de faalmechanismen (bezien vanuit het toetsen) naar kennisvragen inzake Versterken en Beheer & Onderhoud. Er resteren vraagstukken voor de volgende onderwerpen:

Macrostabiliteit

Bewezen sterkte
Veel regionale waterkeringen zijn afgekeurd op basis van binnenwaartse en buitenwaartse stabiliteit. Dit strookt echter veelal niet met het gevoel van de waterkeringbeheerders aangezien veel van deze keringen al langdurig een waterstand dicht bij de kruinhoogte keren. Daarom is een studie uitgevoerd naar het expliciet meenemen van ‘bewezen sterkte’ in de veiligheidsbeoordeling van een waterkering (Deltares, 2017).

Overige onderzoeken rondom macrostabiliteit:

 • Integrale controle op gehele proces van grondonderzoek tot berekening, inclusief de partiele veiligheidsfactoren en rekenmode;

 • Up-date van bijlage 10 “Ongedraineerde stabiliteitsanalyse”;

 • Verder operationaliseren van ‘bewezen sterkte’ voor regionale keringen;

 • Schematisering van de freatische grondwaterstand in het dijklichaam, door extreme neerslag en tijdens droogte;

 • Kwalitatieve beoordeling van enkele typen keringen.

RAPPORT

Voorgestelde aanvullingen ten aanzien van stabiliteit

 • Opbarsten/opdrijven: definities bij stabiliteit en piping en aanwijzing omgang eventuele sterktereductie;

 • Parameterbepaling stabiliteit: werkwijze voor omrekenen sonderingen naar sterkte;

 • Stabiliteit buitentaluds van m.n. boezemkaden: betrouwbaarder beoordelingsmethode;

 • Kwalitatieve beoordeling van de veiligheid van keringen (onder andere inbedding monitoring in veiligheidsbeoordeling)

MEMO

Normeren

 • Evalueren van de IPO systematiek uit 1998 op basis van de kennis van nu;

 • Uitzoeken of, vergelijkbaar met het primaire systeem, de normering gebaseerd dient te worden op het overstromingsrisico. Daarbij moeten ook de consequenties in beeld gebracht worden.

 • Opstellen van een MKBA voor dijkversterkingen.

Overige aanvullingen:

 • Niet-waterkerende objecten: opstellen beoordelingsmethode voor kabels & leidingen, bomen en bebouwing;

 • Bijzondere waterkerende constructies: Leidraad voor het ontwerpen van Bijzondere Waterkerende Constructies (BWC’s) in regionale keringen. De kennisleemte betreft vooral de vereiste veiligheidsfactoren in relatie tot het beveiligingsniveau van regionale keringen.

RAPPORT