Waterweren – Stowa 2018-10-01T13:44:32+00:00

Waterweren

Deze site bundelt de belangrijkste inzichten en onderzoeken over Regionale Waterkeringen.

Deze keringen zijn onmisbaar voor de bewoonbaarheid van laag Nederland. Zij beschermen ons land tegen overstromingen vanuit regionale wateren – zoals boezemvaarten en kleinere kanalen en rivieren – of houden het water tegen als er een andere waterkering doorbreekt.

LEIDRAAD
VISIE

Uitgelichte projecten:

ORK
Kennisdag 2018
(Her) waarderen keringen

Uitgelichte projecten

Het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen (ORK)

Om kennis over regionale keringen te ontwikkelen en te delen, startte IPO en UvW in 2005 het ‘Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen’ (ORK). In 2017 startte de derde fase (ORK III, tot 2020). Een aantal speerpunten: de kering in zijn omgeving, omgaan met nieuwe inzichten uit waterveiligheidsbeleid uit het Deltaprogramma en zorgplicht.

PROGRAMMAPLAN ORK
Technische onderzoeken

Kennisdag 2018

In Nederland houden we de kans op een overstroming klein. Regionale keringen spelen daarin een belangrijke rol. Via de STOWA werken provincies en waterschappen samen aan onderzoek rondom de regionale keringen. Jaarlijks wordt kennisdag georganiseerd met als doel de ontwikkelde kennis te delen.

VERSLAG
PRESENTATIES

(Her) waarderen van keringen

Recentelijk is een  handreiking verschenen, die op een transparante wijze richting geeft aan de bestuurlijke afweging of een niet-primaire kering als regionale kering in de provinciale verordening wordt opgenomen. Via een aantal te doorlopen bouwstenen kan het waterschap in samenspraak met de provincie, veelal op basis van bestaande informatie, aangeven hoe men de waterveiligheid wil borgen.

HANDREIKING

Hernieuwde visie: Verder bouwen op een goed fundament 

In 2016 hebben IPO en de UvW de visie op de regionale keringen uit 2004 geactualiseerd. De Visie scherpt de koers voor de komende jaren aan en gaat in op actuele en toekomstige thema’s en vraagstukken, zoals klimaatverandering, bodemdaling, meerlaagsveiligheid en de integrale benadering van regionale keringen in hun omgeving.

De hernieuwde Visie op de regionale waterkeringen is ontwikkeld in een samenwerking tussen waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. De visie formuleert de beleids- en kennisagenda voor het komende decennium. Deze agenda wordt uitgewerkt in ORK-III. De inhoud van deze website zal periodiek worden aangevuld met resultaten die hieruit voortvloeien.

Visie Film
VISIE RAPPORT
VISIE Samenvatting