Samenhang met de Omgeving 2019-01-25T10:24:58+00:00

Samenhang met de Omgeving

Regionale keringen zijn niet alleen voor de veiligheid belangrijk, maar hebben ook een functie voor landschap, natuur, recreatie of transport. Het is de uitdaging om de regionale keringen optimaal te beschermen in die dynamische omgeving.

 

NIEUW ONDERZOEK

Nieuw onderzoek

Zoals vastgelegd in de hernieuwde visie op de regionale keringen, wordt in het ontwikkelingsprogramma (ORK-III) extra aandacht besteed aan de uitwerking van een beleidsagenda. De thema’s (of ‘beleidssporen’) die worden opgepakt, overstijgen de techniek en zijn meer bestuurlijk van aard.

Voor de samenhang met de omgeving zijn de volgende beleidssporen relevant:

  • Systeembenadering. Doel van dit spoor is te komen tot een afwegingsmethode voor maatregelen hoe het watersysteem (laag 1 van meerlaagsveiligheid) zo optimaal mogelijk kan worden ingericht. Hierbij wordt een relatie gelegd met wateroverlast. In dit spoor speelt klimaatverandering een nadrukkelijke rol: Hoe kunnen we de gevolgen van klimaatverandering (neerslag, zeespiegelstijging, bodemdaling) ‘opvangen’.

  • Meerlaagsveiligheid en ruimtelijke adaptatie. Doel van dit spoor is te komen tot een afwegingsmethode voor een optimale mix van maatregelen in laag 1, 2 en 3 van meerlaagsveiligheid. Dit zowel om het watersysteem op orde te brengen, als om het watersysteem op de orde te houden, met meeneming van de gevolgen van klimaatverandering.

  • Gebiedsgerichte Benadering. Het doel van dit spoor is het delen van ‘good practises’ over het betrekken van waarden op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie.