Samenhang met de Omgeving

Regionale keringen zijn niet alleen voor de veiligheid belangrijk, maar hebben ook een functie voor landschap, natuur, recreatie of transport. Het is de uitdaging om de regionale keringen optimaal te beschermen in die dynamische omgeving.

 

ACTUELE DOCUMENTEN
Communicatie

Actueel onderzoek

Historisch onderzoek veenkaden (2019)

Het onderzoek in deze rapportage is gericht op het krijgen van inzicht in gedrag en sterkte van veenkaden vanuit een historisch perspectief, met als doel om door deze historische gegevens meer inzicht te krijgen in de sterkte en het gedrag van de huidige veenkaden. Het onderzoek laat in een reis door de tijd zien hoe met de keringen in Nederland is omgegaan. Ook wordt duidelijk dat men eeuwen geleden al rekening hield met kwetsbaarheden als gevolg van droogte en nalatig onderhoud.

i-REPORT
RAPPORT

Jurisprudentie over beplanting op dijken

Deze verkenning richt zich op het inzicht geven in jurisprudentie over beplanting op waterkeringen. In de notitie wordt ingegaan op de juridische beoordelingsmethodiek die bij rechterlijke uitspraken te zien is. Daarnaast worden aandachtspunten gegeven voor dijkversterkingen, beheer en gedogen. Op de landelijke kennisdag regionale keringen is een presentatie gehouden, deze presentatie is als link toegevoegd.

RAPPORT
PRESENTATIE

Communicatie

Op verschillende manieren worden ontwikkelingen onder de aandacht gebracht. De belangrijkste bijeenkomst voor het ORK is de jaarlijkse Landelijke Kennisdag voor de Regionale Keringen. Deze dag is bedoeld om kennis, ervaringen en nieuwe inzichten rondom de regionale keringen te delen. Hieronder is voor een aantal bijeenkomsten een terugmelding te vinden.

Workshop Bevers 2020

Om knelpunten met bevers op te kunnen lossen is de behoefte aan informatie groot. Om te voorzien in de informatiebehoefte is besloten om een landelijk kenniscentrum op te zetten. Rijkswaterstaat, IPO, Prorail, UvW en de Stowa zorgen hierin samen voor een netwerk van organisatie die kennis en ervaring rondom bevers delen. Deze samenwerking zal naar verwachting het draagvlak voor de bever vergroten en makkelijker zorgen voor oplossingen om knelpunten met bevers op te lossen. De samenwerkingsovereenkomst wordt eind 2020 bekrachtigd en naar verwachting zal het kenniscentrum medio 2021 operationeel zijn.

DIGITAAL VERSLAG
PRESENTATIE HANNEKE
KENNISCENTRUM

Kennisdag 2019

Op donderdag 13 juni 2019 vond de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats, ditmaal bij Waternet. De volgende onderwerpen werden onder de aandacht gebracht, zoals: de Pilot Zwolle en hoe om te gaan met bomen op keringen vanuit een juridisch perspectief. De dag stond onder leiding van Karin Dijkstra en Merije Schilder en werd afgesloten door Maarten Kleinhans, hoogleraar Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

VERSLAG
IMPRESSIE

Kennisdag 2018

Op donderdag 21 juni vond in het Provinciehuis Noord-Brabant in Den Bosch de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats. Aan de orde kwam onder meer het Ontwikkelingsprogramma Regionale keringen ORK. Ook werd de ‘Handreiking Borging van waterveiligheid bij niet-primaire keringen’ gepresenteerd, waaruit bleek dat er meerdere wegen naar een waterveiligheid kunnen leiden. De dag stond onder leiding van Ben van den Reek, coördinator Hoogwaterbescherming van de provincie Noord-Brabant.

VERSLAG
IMPRESSIE