Ontwerpen en Verbeteren

Als een kering niet voldoet aan de gestelde veiligheidseisen moet de kering worden verbeterd. Daarvoor moet ofwel de kering worden versterkt ofwel de hydraulische belasting op de kering worden verminderd door ingrepen in het watersysteem.

Een belangrijk verschil tussen het ontwerpen van een kering en het toetsen ervan is de beoogde lange levensduur van de kering (in vergelijking met de peildatum van een toets op veiligheid). Daarom is het belangrijk hoe met voorziene toekomstige ontwikkelingen en de onzekerheden daarbij wordt omgegaan.

Aanbevelingen voor het ontwerpen zijn beschreven in separate ontwerprichtlijnen. Hierbij is eveneens weer onderscheid gemaakt in de verschillende typen regionale waterkeringen.

 

ACTUELE DOCUMENTEN
VEENBOX

Actuele documenten

Handreiking Ontwerpen & Verbeteren Boezemkaden (2009)

Deze Handreiking beschrijft verschillende aspecten van het verbeteren van de veiligheid van een boezemkade. Daarbij wordt ingegaan op het verbeteren van de kade zelf, als op het reduceren van de hydraulische belasting.

DOWNLOAD

Handreiking Ontwerpen & Verbeteren Waterkeringen langs regionale rivieren (2009)

Deze handreiking heeft betrekking op het ontwerpen en verbeteren van de waterkeringen langs regionale rivieren.

 

DOWNLOAD

Veenbox

Bijsluiter bij de Veenbox

In de periode 2003 – 2004 is het droogte onderzoek Veenkaden uitgevoerd, resulterend in een Draaiboek Droogtegevoelige veenkaden. Sinds de afronding van dat onderzoek zijn door waterschappen aanvullende onderzoeken gedaan alsmede nieuwe inzichten verkregen op basis van de ervaring met droogte en de toepassing van het Draaiboek. De documenten van de veenbox zijn hieronder te vinden, maar voor een overzicht van nieuw ontwikkelde kennis is een bijsluiter opgesteld. In deze bijsluiter staan aanbevelingen en aandachtspunten bij het gebruik van het Draaiboek.

DOWNLOAD

2005 – 02 Droogteonderzoek veenkaden

Dit hoofdrapport vormt een beknopte beschrijving van het onderzoeksprogramma en de belangrijkste bevindingen.

 

DOWNLOAD

2005 – 03 Naar een draaiboek voor droogtegevoelige kaden

Dit rapport beschrijft een samenvattende aanbeveling over denkbare voorbereidingen om gesteld te staan voor de veiligheid van droogtegevoelige veenkaden tijdens droogte.

 

DOWNLOAD

2004 – 06 Beslissingsondersteuning inspectie verdroogde boezemkaden

Voor de bepaling van urgentie en intensiteit van inspecties geeft dit rapport inzicht in de mechanismen die kunnen optreden als gevolg van extreme droogte. Ook wordt aangegeven hoe gewerkt kan worden naar een uniforme aanpak bij inspecties.

 

DOWNLOAD

2004 – 07 Stabiliteit van veenkaden: de stand van zaken

Vooruitlopend op de eindresultaten zijn in dit rapport enkele aanbevelingen gedaan voor maatregelen die genomen kunnen worden ter voorbereiding van de zomer van 2005.

 

DOWNLOAD

2004 – 08 Het korte termijn droogte onderzoek veenkaden in retrospectief

In dit rapport wordt een eerste antwoord beschreven op vragen zoals: ‘In welke gebieden bevinden zich kaden die kwetsbaar zijn voor verdroging’ en ‘Wat zijn belangrijke aandachtpunten bij de visuele inspectie van veenkaden’.

 

DOWNLOAD

2004 – 12 Bomen op verdroogde boezemkaden

In dit rapport worden de effecten van bomen beschreven op verdroogde boezemkaden.

 

DOWNLOAD

2004 – 15 Hoe droog is het?

Doelstelling van dit rapport is het opstellen van een ondersteunend advies aan de waterschappen voor de bewaking van de veiligheid van veenkaden gedurende de zomer van 2005.

 

DOWNLOAD

2004 – 17 Kwetsbaarheid van veenkaden voor droogte

Dit rapport is bedoeld voor het opstellen van een ondersteunend advies aan de waterschappen voor de bewaking van de veiligheid van veenkaden in de zomer van 2005.

 

DOWNLOAD

2004 – 18 Veiligheid van veenkaden: denkbare (nood-) maatregelen

Dit rapport is bedoeld om inzicht te geven in preventieve maatregelen om de veiligheid van de veenkaden tijdens droogte te waarborgen.

 

DOWNLOAD

2004 – 34 Grondonderzoek veenkaden

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de (grond mechanische) kenmerken van veenkaden tijdens droogte.

 

DOWNLOAD

2004 – 35 Inspectietechnieken voor droge veenkaden

Dit rapport beschrijft een inventarisatie van bijzondere technieken die gebruikt kunnen worden bij de inspectie van verdroogde veenkaden.

 

DOWNLOAD

2004 – 36 Aandachtsgebieden veenkaden

Dit rapport geeft een overzicht van gebieden met veenkaden of kaden op een veenondergrond.

 

DOWNLOAD

2004 – 37 Stabiliteit van veenkaden tijdens droogte

In dit rapport wordt een case studie beschreven waarbij een analyse van de stabiliteit van veenkaden tijdens langdurige droogte wordt uitgevoerd.

 

DOWNLOAD

2004 – 38 Herbevochtiging verdroogde veenkaden

De onderzoeksresultaten naar natuurlijke herbevochtiging van verdroogde veenkaden worden in dit rapport beschreven.

 

DOWNLOAD

2004 – 39 Versnelde herbevochtiging verdroogde veenkaden

In dit rapport worden denkbare maatregelen beschreven om verdroogde veenkaden versneld te herbevochtigen.

 

DOWNLOAD