Blog2020-06-29T13:06:33+01:00

Blog

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen en verhalen vanuit het ORK? Lees hieronder de blogs die door Robin Biemans van de STOWA worden geplaatst. 

AANMELDEN

26 april 2021: Bevers in de spotlight.

Hallo ORKers,

Dit keer heb ik even niet een heel groot onderwerp om te bespreken… dat komt volgende keer weer. Dit keer dus even een korte blog.
Afgelopen weekend was er een item over bevers bij Vroege Vogels (BNN-VARA) en die is te leuk om zomaar aan jullie voorbij te laten gaan. Het item duurt ongeveer 9 minuten waarbij Ronald Wolters en Vilmar Dijkstra aan het woord zijn. Ik vond het heel leuk om te luisteren!

Veel groeten en werkze in deze door vrije dagen gedomineerde weken.

Robin

By |april 26th, 2021|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 26 april 2021: Bevers in de spotlight.

1 april 2021: Droogteseizoen 2021 is gestart!

Hallo ORKers,

Vandaag start het droogteseizoen, een mooi moment om het met jullie te hebben over de kwetsbaarheid van dijken.

Dijken hebben verschillende kenmerken (belastingen en vormen van degradaties of aantastingen waar ze kwetsbaar voor zijn), die relevant zijn voor toetsing, de planning van beheer en onderhoud en tijdens crises situaties. Vorig jaar is in opdracht van STOWA door Ece Ozer van de TU Delft een overzicht opgesteld dit soort kenmerken en van mogelijke (remote) technieken voor het monitoren hiervan. Ook zijn eisen aan de techniek benoemd zoals: inzetbaarheid, betrouwbaarheid, resolutie, enzovoort. Dit is een mooi overzicht die we graag willen delen via deze LINK.

Waar wij ORKers behoefte aan hebben is inzicht in geschikte inspectietechnieken voor de genoemde kenmerken. De wens bestaat om op basis van het overzicht kansrijke combinaties van techniek te identificeren en te testen in pilots, zoals de pilot monitoring verdroging veenkaden. Met als uiteindelijke doel de inspectie van de keringen goed te kunnen ondersteunen, eventuele aantastingen op tijd te zien en dankzij inzichten uit het studie “toetsen op degradatie” het benodigde onderhoud te kunnen plannen.

We willen daarom graag een prijsvraag uitschrijven. En 1 april leek ons wel een mooie datum om de aankondiging hiervan wereldkundig te maken. Meer informatie volgt naar verwachting begin mei waarna we in juni een eerste selectie willen maken van methoden waar we echt in geloven.

Zinvolle ideeën mogen natuurlijk al aandragen worden. En als iemand zich geroepen voelt om de ideeën mee te beoordelen…. dan horen we dat ook graag, maar wel daarbij de opmerking: beide (aandragen en beoordelen) is natuurlijk niet de bedoeling.

Veel groeten en een fijne dag

Robin

By |april 1st, 2021|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 1 april 2021: Droogteseizoen 2021 is gestart!

16 maart 2021: Kenniscentrum bever!

Hallo ORKers,

In oktober vorig jaar was het al aangekondigd… samen met de UvW, de Zoogdiervereniging, RWS, ProRail en IPO, wordt een kenniscentrum voor bevers opgezet. Mijn veronderstelling toen, dat eind 2020 de overeenkomst getekend zou zijn, was te positief. Maar nu is het dan zover… we, maar vooral de Zoogdiervereniging, gaan van start!

De bever is, na een afwezigheid van ruim 150 jaar, eind jaren tachtig opnieuw geïntroduceerd. Aanvankelijk groeide de groep langzaam, maar sinds 2011 gaat het best wel hard eigenlijk. Inmiddels leven in bijna alle provincies bevers. De verwachting is dat zowel de verspreiding als de aantallen voorlopig blijven toenemen. Dit zorgt op de meeste plekken voor een positieve impact op de biodiversiteit, maar tegelijkertijd ontstaan er ook conflicten, waar snel op ingespeeld moet worden. Om dit goed te kunnen doen zullen we meer te weten moeten komen over de bever. Kennis en ervaring opdoen met maatregelen is nodig om in de toekomst op een duurzame manier met de bever samen te leven.

Aangezien de beverpopulatie groeit, zijn er steeds meer partijen en particulieren die te maken krijgen met bevers. Het delen van kennis en ervaring is belangrijk, zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Daarom is het de bedoeling om met dit (digitale) kenniscentrum alle actuele en relevante informatie over de bever te bundelen en in november te lanceren. Super dat dit initiatief nu van start gaat. Elze en Vilmar… zet ‘m op!

Fijne dag en werkze

Robin

By |maart 16th, 2021|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 16 maart 2021: Kenniscentrum bever!

2 maart 2021: Regionale Zorgplicht

Hallo ORKers,

Eigenlijk had ik dit al eerder willen vertellen, maar ik ben een beetje vertraagd door de vakantie. Vorige week hebben we redelijk impulsief besloten om toch ergens een huisje te boeken met z’n vijven en het werk even te laten. Drenthe is het geworden…. onder het mom van: laten we eens gek doen.

Wat ik eigenlijk wilde melden is dat een inventarisatie is uitgevoerd naar het toepassen van de zorgplicht bij de regionale keringen. Hiervoor zijn alle waterschappen, provincies, RWS en ILT geïnterviewd en de positieve conclusie is dat eigenlijk iedereen wel op een bepaalde manier hier mee aan de slag is. Wel is duidelijk dat de regionale zorgplicht bij de meesten nog grotendeels in de kinderschoenen staat en dat er flinke onderlinge verschillen zijn als het gaat om tempo en ambitieniveau. De Conclusies van de inventarisatie zijn HIER te vinden.

Inmiddels zijn de conclusies en aanbevelingen besproken in de begeleidingsgroep-visie en is afgesproken dat we ons gaan richten op het duidelijk krijgen wat nu eigenlijk goed genoeg is als het om de regionale zorgplicht gaat, wat kunnen beheerder en toezichthouder van elkaar verwachten en wat hebben ze van elkaar nodig? Hierbij kan bijvoorbeeld een landelijke richtlijn helpen.
Ook willen we ons richten op regionale samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld door het sluiten van regionale convenanten zodat we elkaar makkelijker scherp kunnen houden op de kwaliteit van de zorgplicht. Verdere uitwerking kan vervolgens plaatsvinden in de omgevingsverordening of omgevingsvisie. Het was een boeiend proces tot nu toe en wat zeker een vervolg krijgt.

Trouwens wisten jullie dat je onderweg naar Drenthe langs een leuk landschappelijk fenomeen komt? Met een kleine omweg kom je vlak bij Dwingeloo een pingoruïne tegen, ook wel bekend als “The Pingo of Dwingloo”.

Werkze en veel groeten

Robin

By |maart 2nd, 2021|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 2 maart 2021: Regionale Zorgplicht

2 februari 2021: Pilot Alblasserwaard

Hallo ORKers,

Ondertussen wel bekend, maar voor de zekerheid nog maar een keer: de hoofdvraag voor het ORK is of de huidige veiligheidsbenadering aangepast moet worden. We willen namelijk graag dat de regionale keringen doelmatiger en beter uitlegbaar bescherming kunnen geven. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag worden verschillende pilots uitgevoerd die bouwstenen leveren voor de uiteindelijke besluitvorming. Een van die pilots is samen met Rivierenland in de Alblasserwaard uitgevoerd. Het rapport is gereed en HIER te vinden.

In de pilot is gekeken of de huidige norm voor de regionale keringen nog steeds passend is bij een veranderd watersysteem en of de investeringskosten in verhouding staan met de voorkomen schade. Strikt geredeneerd vanuit die schade zou een verlaging van de veiligheidsnorm mogelijk zijn. In de Alblasserwaard is het handhaven van het huidige profiel in combinatie met goed beheer en onderhoud waarschijnlijk doelmatiger dan het versterken van de keringen. Dit is een conclusie die waarschijnlijk ook voor veel andere polders in Nederland geldt en daarom de moeite waard om in de toekomst verder onder de loep te nemen.

Echter, om de kosten-baten analyse goed uit te voeren is een overstromingskans nodig. Uit dit onderzoek in de Alblasserwaard blijkt dat ook met de (huidige) overschrijdingskansbenadering gewerkt kan worden. Alleen is hier wel een expliciete relatie tussen de overschrijdings- en overstromingskans noodzakelijk. In het verleden is hier al eens een omrekeningsfactor voor bepaald… we kennen hem wel… Factor 5. Probleem is alleen dat de onderbouwing van deze factor nogal mager is. In toekomstige pilots zal daarom ook gewerkt worden aan een betere onderbouwing van deze factor.

Een andere interessante conclusie uit deze studie is dat het voor keringen met een lage norm (oftewel een hoge overstromingskans vanuit een geringere te beschermen waarde) juist de eisen vanuit dagelijks beheer maatgevend zijn in plaats van de sterkte eisen van de kering. Ook dit zal in toekomstige pilots worden verkend.

Binnenkort weer meer over dit onderwerp, voor nu: werkze en tot de volgende keer

Robin

By |februari 2nd, 2021|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 2 februari 2021: Pilot Alblasserwaard

11 januari 2021: De beste ORK wensen!

Hallo ORKers,

De beste wensen voor 2021! Zoals jullie misschien is opgevallen, zitten we nog steeds in een lockdown. Dus in dat opzicht is er niet veel veranderd sinds de eerste blog van maart vorig jaar. Maar in andere opzichten zijn er gelukkig wel stappen gezet die dit jaar tot nieuwe, vernieuwde of bevestigende inzichten zullen leiden. Hierbij alvast een tipje van de sluier van wat jullie van ons dit jaar kunnen verwachten…

Op dit moment wordt, ten aanzien van de zorgplicht bij regionale keringen, een inventarisatie uitgevoerd bij beheerders en toezichthouders. De verwachting is dat dit begin februari tot een advies leidt hoe dit verder opgepakt kan worden.

2021 zal daarnaast in het teken staan van pilots rondom de veiligheidsbenadering. Aan de ene kant worden deze maand de pilots bij Rivierenland en HHNK afgerond en tegelijk worden deze maand nieuwe pilots in de startblokken gezet die ons zullen gaan helpen om tot een beter passende veiligheidsbenadering te komen. Nadat we eind januari weer met de werkgroep bij elkaar zijn geweest zal ik hier verder op in gaan.

Naast deze grote onderwerpen zullen we ons ook buigen over kleinere vraagstukken zoals een aanpassing in de leidraad ten aanzien van de hoogte-toets. En zullen we, naar aanleiding van de ROR, een advies opstellen over hoe in het vervolg om te gaan met de schadebedragen-tabel en de indexering daarvan. Ook komen onderwerpen als waterschapshistorie en de bever aan bod.

Zo alles bekijkend lijkt ook 2021 weer een mooi ORK-jaar te gaan worden!

Veel groeten en werkze

Robin

By |januari 11th, 2021|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 11 januari 2021: De beste ORK wensen!

3 december 2020: de stuurgroep aan het stuur

Hallo ORKers,

Deze week is de stuurgroep van het ORK weer bij elkaar geweest. Op een of andere manier vind ik die bijeenkomsten altijd spannend terwijl ik weet dat ze altijd goed gaan. Stom van mezelf om dit spannend te vinden, maar ik krijg dat gevoel nooit uitgezet van te voren.

Maar goed, het was weer een prettig overleg met als belangrijkste onderwerpen: het jaarplan voor 2021 en de veiligheidsbenadering. Het jaarplan voor volgend jaar is vastgesteld en laat zien welke onderwerpen volgend jaar aandacht gaan krijgen.

Rondom de veiligheidsbenadering zijn inmiddels een aantal onderzoeken afgerond of in ver gevorderd stadium en we kunnen ondertussen concluderen dat er geen argumenten gevonden zijn die een expliciete keuze voor behoud van de huidige benadering of een overstap naar de primaire systematiek motiveren of zelfs vereisen. Wel lijkt duidelijk dat de huidige benadering tenminste verbetering verdient. Voor de stuurgroep was dit aanleiding genoeg om al een beetje voor te sorteren op de conclusie dat een overstap naar de primaire systematiek niet nodig is, maar dat gezocht moet worden in maatwerk. Hiervoor zullen volgend jaar een aantal pilots uitgevoerd worden met als doel te kijken of we deze conclusie definitief kunnen trekken en om te kijken of verbetervoorstellen van de huidige benadering ook echt wat opleveren als het gaat om doelmatigheid, uitlegbaarheid en pragmatisme. Kortom, we kunnen weer verder en ik wens echt ieder onderzoeksprogramma zo’n stuurgroep die op een prettige en betrokken manier op de juiste hoofdlijnen weet te sturen.

Voor ik dit bericht afsluit moet ik jullie nog het volgende melden: de handmatige hertellingsprocedure is afgerond en ik kan jullie eindelijk melden wie de 100e volger van mijn blog is. Rapapa… dat is Bart Vonk. Welkom Bart, hierbij de digitale felicitaties en hiernaast een foto hoe we dit heugelijke moment eigenlijk hadden willen vieren.

Werkze en succes met de laatste loodjes richting kerst

Robin

By |december 3rd, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 3 december 2020: de stuurgroep aan het stuur

17 november 2020: rekenkracht!

Hallo ORKers,

Een heugelijk moment! We hebben ondertussen meer dan 100 blog volgers. Dat we dat ooit mochten bereiken… Nu vragen jullie je natuurlijk af wie de 100e aanmelder was. Daarvoor is zojuist een hertellingsprocedure gestart en wordt hopelijk in de volgende blog bekend gemaakt.

En of het niet genoeg was… ik kreeg ook de vraag of ik in de blog aandacht wilde besteden aan een bepaald onderwerp. Geweldig, dankjewel!

De vraag voor aandacht gaat uit naar PROMOTOR, een probabilistisch berekeningsmodel. Er is namelijk een nieuwe versie van dit model ontwikkeld, dit keer in samenwerking met HHNK. Voor wie gelijk de diepte in wil, HIER is de handleiding. Simpel gezegd berekent dit model hoe hoog een dijk moet zijn om te voldoen aan de veiligheidsnorm. Op het moment dat je de invoer op orde hebt, kan je op een relatief simpele manier veel berekeningen uitvoeren op een uniforme en vooral minder conservatieve manier. Dit vraagt vooraf natuurlijk wel inspanning. Zo moet je de invoerdatabase op orde hebben en moet je de statistiek weten (boezemwaterstand als gevolg van neerslag, geschematiseerde dwarsprofielen en de geometrie van uitvoerlocaties). Maar als je dit hebt dan is PROMOTOR zeker een handig instrument.

Nu werken we wel vaker aan instrumenten die geautomatiseerd helpen bij toetsingen. DAM is hier ook een goed voorbeeld van. Dat doet me denken aan de landelijke kennisdag die twee jaar geleden in Brabant is gehouden. Daar is het gebruik van DAM toegelicht door Jan Willem Evers. Hiernaast een link zodat jullie deze toelichting nog een keer kunnen bekijken. Bedankt Jan Willem, bedankt HHNK, bedankt alle waterschappen voor jullie inzet bij het ORK!

Werkze

Robin

By |november 16th, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 17 november 2020: rekenkracht!

14 oktober 2020: The Good, the Bad, the Bever

Hallo ORKers en PIWers,

Jaarlijks wordt er een kennisdag georganiseerd in Burgers Zoo over inspecties van keringen. Een groot deel van jullie is hier normaal gesproken bij aanwezig. Dit jaar is er gekozen voor een hybride vorm in een aantal Burgers ZOOM bijeenkomsten verspreid over een aantal dagen. Begin oktober stonden de plaagdieren digitaal centraal en in het bijzonder werd hierbij de bever in het zonnetje gezet. De populatie bevers groeit hard en dat levert ook steeds vaker knelpunten op, bijvoorbeeld met onze dijken.

Om knelpunten met bevers op te kunnen lossen, blijkt steeds weer een grote behoefte aan informatie te bestaan. Daarom is besloten om een landelijk bever-kenniscentrum op te zetten. Rijkswaterstaat, IPO, Prorail, UvW en de Stowa zorgen hierin samen voor een netwerk van organisatie die kennis en ervaring rondom bevers delen. De samenwerking zal naar verwachting het draagvlak voor de bever vergroten en makkelijker zorgen voor oplossingen om knelpunten met bevers op te lossen. De samenwerkingsovereenkomst wordt eind 2020 bekrachtigd en naar verwachting zal het kenniscentrum medio 2021 operationeel zijn. Hiernaast vinden jullie de trailer!

De Burgers ZOOM sessie over de bevers had een zeer mooie opkomst van 90 digitale kijkers en leverde veel interessante discussies en goede vragen op. Voor diegene die de bijeenkomst gemist heeft of nog een onderdeel wil bekijken…. dat kan via de volgende links: Introductie door Ludolph, de presentatie van Vilmar en de presentatie van Hanneke.

Veel groeten en tot snel weer hopelijk

Robin

By |oktober 13th, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 14 oktober 2020: The Good, the Bad, the Bever

30 september 2020: instabiele teensloten

Hallo ORKers,

Pas geleden was er weer een bijeenkomst van de begeleidingsgroep techniek van het ORK. Dit keer digitaal natuurlijk, maar desondanks toch een leuke bijeenkomst. En zoals altijd bleek het aantal onderwerpen weer groter dan de beschikbare tijd. In de bijeenkomst gaf Niek Bosma van het Wetterskip een toelichting over instabiliteit van slootoevers. Een toelichting die ook zomaar buiten Fryslân interessant kan zijn en daarom onderwerp van deze blog… je zult er maar last van hebben.

Het is namelijk zo dat in het werkgebied van Niek de komende jaren geëxperimenteerd zal worden met flexibele polderpeilen. Het gaat hierbij niet zomaar om een paar centimeter variatie, maar dit kan wel oplopen tot 50 cm. Dit levert risico’s op voor de stabiliteit van oevers.

Vanuit het perspectief van regionale keringen is instabiliteit van teensloten een veel voorkomend bezwijkmechanisme. Mede daardoor onderzoekt het Nederlands Meetinstituut (NMI) samen met een aantal waterschappen de sturende factoren en processen die leiden tot oeverafkalving. De oorzaken van afkalving blijkt zeer divers (zie ook het figuur).

Mocht je nu stabiele oevers willen houden dan zul je moeten zorgen dat er zorgvuldig gebaggerd wordt. Onzorgvuldig baggeren trekt het fundament onder het talud weg. Ook is het goed te zorgen dat de tijdsduur van lage peilen zo kort mogelijk wordt gehouden en als het dan toch moet liefst met kleine stappen. Lage peilen leiden namelijk tot veenoxidatie, zeker als het peil onder de begroeiingsgrens komt te liggen.

Dit lopende onderzoek bij het NMI heeft ook een mooi raakvlak met het ORK onderzoek “toetsen op degradatie”, als de berm van de sloot namelijk langzaam afkalft, kan je als beheerder de vraag stellen: is de afkalving substantieel en zo nee, kan ik daarom een eerder toetsresultaat gewoon overnemen.

Hartelijke groet en werkze

Robin

By |september 29th, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 30 september 2020: instabiele teensloten

2 september 2020: zorgplicht voor de regionale keringen

Hallo ORKers,

Het is weer even geleden, maar daar zijn we weer. De vakantie was lekker en dit keer in Nederland. Voor de temperatuur hoefde je het ook niet veel verder te zoeken trouwens. Toen Nederland op zijn heetst was, zijn wij naar het exotische Ameland vertrokken en na een aantal relaxte weken weer met de voorlopers van storm Francis teruggewaaid.

Het werk gaat dus weer beginnen en er komen bij ORK weer een heel aantal leuke onderwerpen voorbij de komende maanden. Een van die onderwerpen is de zorgplicht voor de regionale keringen, of zoals sommigen die liever noemen: de zorgtaak. We willen graag de consequenties van sturing op de zorgtaak in beeld brengen. Vervolgens willen we goede afspraken tussen toezichthouder en beheerder ontwikkelen over het uitvoeren van de zorgtaak en de invulling van het toezicht daarop.

Een aantal waterschappen zijn hier al in meer of mindere mate mee bezig zoals Aa en Maas, HHNK en Vallei en Veluwe. De ervaringen van deze waterschappen gebruiken we om te kijken of we tot een landelijke aanpak kunnen komen. Hierbij ontstaan vervolgens ook kansen om door een goede invulling van de zorgtaak doelmatiger om te gaan bij toetsing en verbetering van de regionale keringen.

Vanuit het ORK zal Aart Los trekker worden van dit onderwerp. Aart: super dat je dit oppakt, maar het is natuurlijk ook op je lijf geschreven gezien je rol bij de Unie. Als iemand vragen of slimme opmerkingen heeft ten aanzien van de zorgtaak regionaal, dan horen wij dat graag.

Veel groeten en werkze weer!

Robin

By |september 1st, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 2 september 2020: zorgplicht voor de regionale keringen

1 juli 2020: Gefeliciteerd Luis!

Hallo ORKers,

Luis Benavides Narvaez is vast niet bij jullie allemaal bekend, maar daar zal ik nu verandering in brengen. Luis heeft namelijk aan de Hogeschool van Amsterdam een afstudeervak gedaan wat ook voor ons relevant is. In zijn studie probeert hij een realistischer beeld van de buitenwaartse stabiliteit bij regionale keringen te krijgen. Bij toetsingen worden de buitentaluds namelijk vaak afgekeurd terwijl dat niet aansluit bij het gevoel van de beheerder. Onrealistische toetsresultaten, lijkt het dus.

In het afstudeervak richtte Luis zich op het verkrijgen van een meer realistisch beeld van de berekende stabiliteit van buitentaluds van boezem- en kanaalkaden. Uitgevoerde gevoeligheidsanalyses tonen aan dat de cohesie van de grond in het kadelichaam, de helling van het buitentalud en de mate van na-ijling van de grondwaterstand significante invloed op de berekende stabiliteit hebben. Het toepassen van voorzichtige en dus ongunstige waarden leiden daardoor al snel tot een erg lage berekende stabiliteit. Zodoende wordt bij een toets op veiligheid aanbevolen deze kenmerken goed te bepalen, omdat het hanteren van veilige waarden vrijwel zeker tot het afkeuren op de buitenwaartse stabiliteit leidt. Gezien de grote invloed, verdient het sowieso aanbeveling de onder water! toestand van het buitentalud goed te inspecteren, omdat aantasting door graverij of erosie tot een sterke afname van de stabiliteit leidt.

Gisteren heeft Luis zijn eindpresentatie gegeven. Een duidelijke presentatie van een goed uitgevoerd onderzoek. De begeleiders hebben hem dan ook met een 8,9 beloond. Gefeliciteerd Luis! Het rapport wordt ook uitgebracht als Stowa rapport, maar voor wie niet kan wachten tot het zover is en het niet erg vindt om 20 Mb te downloaden… HIER kan je hem al inzien.

Veel werkplezier en tot de volgende blog.

Robin

By |juni 30th, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 1 juli 2020: Gefeliciteerd Luis!

17 juni 2020: Droogtescan!

Hallo ORKers,

Dat het droog is, ondanks de regen van afgelopen dagen, is ondertussen geen nieuws meer. Vraag blijft wel wat de meteorologische droogte nu betekent voor de droogte van de kaden zelf. Ondanks dat inspecties van de kaden een belangrijke schakel zal blijven vormen, zouden we toch ook graag op een andere manier geïnformeerd willen worden wanneer droogtegevoelige kaden te droog worden. Daarom is dit jaar een onderzoek gestart onder de naam ‘droogtescan’. Samen met hoogheemraadschappen Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard proberen we inzicht te krijgen in de waterhuishouding van boezemkades in tijden van langdurige droogte. En het treft… we lijken er in geslaagd om het droogste jaar van de afgelopen eeuw te kiezen.

Wat we in de droogtescan doen komt er in het kort op neer dat satellieten vlak dekkende schattingen leveren van hoe droog de kering is. Deze schattingen worden vergeleken met een tiental raaien met peilbuizen die de daadwerkelijke droogte in de kade meten. De afgelopen maanden is gewerkt aan een applicatie waarin de satellietgegevens zichtbaar worden gemaakt en zijn de peilbuizen geplaatst en afgesteld. Sinds een paar weken wordt er ook echt gemeten. Het zou mooi zijn als deze methode in de toekomst operationeel wordt omdat dan beter risico-gestuurd geïnspecteerd kan worden en daardoor zorgvuldiger inspecteurs ingezet kunnen worden. Want man-kracht is schaars in tijden van extreme droogte.

Op onze website is meer uitleg te vinden over wat we met de droogtescan doen. Daarnaast is een film gemaakt door Stefan Flos. De film staat hiernaast en laat op een mooie manier het werk zien van een aantal vakmensen.

Veel groeten, werkze en tot de volgende keer

Robin

By |juni 17th, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 17 juni 2020: Droogtescan!

3 juni 2020: Waterrobuust Zwolle

Hallo ORKers,

De pilot Zwolle is afgerond! Dat is mooi nieuws. Oorspronkelijk hadden we bij deze pilot het idee om met een scrum methode snel, in een maandje of drie, tot antwoorden op de onderzoeksvragen te komen. Ik heb even teruggekeken en het startoverleg was op 4 oktober 2018. Het scrummen is dus niet helemaal van de grond gekomen. Maar het is wel gelukt om tot een samenwerking te komen tussen provincie, waterschap en gemeente en dat maakt de pilot bijzonder en waardevol.

Met de pilot Zwolle hebben we bereikt dat we ook andere mogelijkheden laten zien om een gebied op een doelmatige manier te beschermen tegen hoog water. Met de pilot geven we een eerste aanzet hoe we slim kunnen investeren om op een optimale manier de veiligheid van een dynamisch gebied te kunnen bereiken, door bijvoorbeeld het plaatsen van een gemaal of slimme ruimtelijke inrichting. Vroeger werd dit afwentelen genoemd… en dat is natuurlijk niet aardig. Maar door het juist samen op te pakken is het in een keer geen afwentelen meer, maar los je gewoon samen een probleem op! Dat we daar niet eerder op zijn gekomen.

Bij deze wil ik het Zwolle team hartelijke bedanken voor het mee denken én werken. Dianne, Marieke, Mirjam, Andreas, Toin, Ronald en Ferdi bedankt hiervoor.

Hartelijke groet en werkze

Robin

By |juni 3rd, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 3 juni 2020: Waterrobuust Zwolle

26 mei 2020: Of je nu door de kat of door de hond wordt gebeten…

Hallo ORKers,

Je zou bijna vergeten dat er naast ORK nog meer bestaat, maar bij Stowa worden een heel aantal andere bijzondere studies uitgevoerd. Eén daarvan is de studie naar een integrale risico analyse die onder de vlag van de commissie wateroverlast wordt uitgevoerd.

In deze studie wordt het risico op inundatie ofwel waterbezwaar in een gebied bekeken. Dit waterbezwaar kan verschillende oorzaken hebben, heftige of langdurige regenbuien of doordat een kering niet doet waarvoor zij bedoeld is. Dit is interessant omdat op deze manier verschillende oorzaken van waterbezwaar met elkaar, integraal dus, vergeleken worden. Door deze integrale kijk kan makkelijker een doelmatige oplossing gekozen worden omdat niet alleen de oorzaken maar ook de kosten integraal bekeken worden. En hier wordt het dus erg interessant, ook voor de regionale keringen!

Veel van de regionale keringen zijn ondertussen versterkt, maar de lager genormeerde keringen moeten nog aangepakt worden. Het zijn juist deze laag genormeerde keringen waarbij vragen naar voren komen of de kosten van de geplande versterking wel opwegen tegen het resultaat. Al bij een aantal waterschappen wordt gekeken of een andere ingreep dan puur het versterken van de kering, kan helpen bij het bereiken van de gewenste veiligheid. Je kan bijvoorbeeld denken aan het vergroten van de gemaalcapaciteit of gebruik te maken van compartimentering. De integrale risicoanalyse kan helpen bij het maken van dit soort keuzes.

Om de toepasbaarheid te testen willen we starten met casussen waarbij we eerst gaan kijken hoe we tot een gebiedsnorm kunnen komen. En als we die norm hebben, hoe we daar vervolgens eisen van maken voor de keten, het systeem en de keringen. Op het moment dat we eisen voor de kering hebben, zijn er waarschijnlijk ook verschillende mogelijkheden om te voldoen aan die eisen. Natuurlijk kan dat door ‘gewoon’ te versterken, maar ook kwalitatief toetsen, aangepast beheer en bewezen sterkte worden ineens kansrijk. De kansen lijken groot… ik wordt er helemaal blij van, wat is het toch heerlijk dat we dit soort vraagstukken mee mogen werken.

Veel groeten en werkze

Robin

PS. Er was hier thuis even paniek gisteren. Het koffiezetapparaat had het begeven, maar dat is gelukkig weer opgelost!

By |mei 26th, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 26 mei 2020: Of je nu door de kat of door de hond wordt gebeten…

13 mei 2020: Onmisbaar!

Hallo ORKers,

Vandaag eens keer een niet inhoudelijk onderwerp, even iets anders. Jullie herkennen het vast ook wel bij jullie werkzaamheden… al het werk wat achter de schermen gebeurt en zo onmisbaar is voor je eigen werk. Maar ondanks dat je weet dat het werk onmisbaar is, vergeet je in alle hectiek toch regelmatig te laten merken dat je eigenlijk best wel blij bent dat je dit niet allemaal zelf hoeft te doen. Deze blog wil ik gebruiken om twee personen in het zonnetje te zetten. En aan jullie allemaal de oproep hetzelfde te doen bij jullie onmisbare collega’s. Daarom bij deze:

Petra, Jet, super bedankt voor al het werk wat jullie doen. Ik ben ontzettend blij dat jullie er zijn en dat ik me daarom kan richten op het werk wat ik echt leuk vind. Ik zal mijn dochters vragen of ze een mooie kaart willen knutselen… en als ze dat niet willen dan knutsel ik er zelf een in elkaar.

Volgende keer weer een inhoudelijk onderwerp. Dat zal waarschijnlijk gaan over de pilot die we in Zwolle hebben uitgevoerd, maar daar denk ik nog even over na.

Veel groeten en blijf gezond

Robin

By |mei 13th, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 13 mei 2020: Onmisbaar!

6 mei 2020: We gaan terug naar 1960….

Hallo ORKers,

Daar zijn we weer. Wisten jullie dat de huidige veiligheidsbenadering haar oorsprong vindt in de overstroming van Tuindorp Oostzaan in 1960? Ik wist dat niet, maar Martin Nieuwjaar heeft het voor ons uitgezocht. Natuurlijk heeft Wilnis ook wel iets met de benadering te maken zoals we die nu gebruiken, maar de oorsprong gaat dus al verder terug.

Er is nu bijna 15 jaar ervaring opgedaan met het toepassen van de veiligheidsbenadering. Intussen zijn ook veel regionale waterkeringen versterkt, maar het ontstaan en de achtergronden hiervan zijn in de vergetelheid geraakt. Om deze toch levend te houden, zijn de achtergronden in een klein rapport samengevat. Leuk om te lezen waar we bij de regionale keringen veiligheid technisch vandaan zijn gekomen. Het rapport is HIER te vinden.

Zoals het rapport in de laatste hoofdstuk laat zien, is de veiligheidsbenadering gebaseerd op technische inzichten van meer dan 20 jaar oud en bovendien gekalibreerd op uitgangspunten van 30 tot 50 jaar oud. Het is dus daarom een goede zet om huidige veiligheidsbenadering opnieuw tegen het licht te houden. Al was het alleen maar om de in het verleden gemaakte keuzen te kunnen herbevestigen. Martin, dankjewel voor het uitzoeken.

Veel groeten en tot de volgende keer

Robin

By |mei 4th, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 6 mei 2020: We gaan terug naar 1960….

29 april 2020: Droog!

Hallo ORKers,

Het was de warmste Koningsdag ooit vertelden ze op het jeugdjournaal… en volgens mij ook de Koningsdag met het grootste neerslagtekort ever. Sinds de scholen dicht zijn, hebben we natuurlijk enorm geluk gehad met het heerlijke weer, maar het is ondertussen al wel lekker droog geworden. Ik heb ook nog nooit zo vroeg in het jaar de tuin al gesproeid.

Dat het droog is besefte ik zelf pas echt op 16 april toen ik, eigenlijk een beetje per ongeluk, op de SPI kaart keek. Op deze kaart kan je kijken hoe droog (of nat) een gebied is, vergeleken met een reeks historische regendata die de afgelopen jaren in dezelfde periode gevallen is. De kaart met daarop de gegevens van de afgelopen maand was echt helemaal rood. Zo rood dat ik in eerste instantie dacht dat er een fout in het onderliggende programma geslopen was. Maar dat was dus niet het geval… zoals ook de KNMI grafiek van het neerslagtekort liet zien.

Het is natuurlijk nog te vroeg om conclusies te trekken, maar er is in elk geval al een goede basis gelegd voor een droog 2020. En ik weet niet zeker of het goed nieuws is, maar deze droge start past wel mooi in een onderzoek wat we dit jaar gestart zijn. Met dit onderzoek proberen we, samen met een aantal waterschappen, beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de waterhuishouding in keringen tijdens een (langdurige) periode van droogte. Dit doen we door peilbuisdata te combineren met satellietgegevens. Hiernaast bijvoorbeeld een grafiek waarin de waterstand in de kering is gedurende enkele weken in april. Ik zal de komende tijd via onze waterweren.org website meer aandacht besteden aan dit lopende onderzoek en proberen om actuele gegevens inzichtelijk te maken.

Geniet van de mei vakantie, hebben jullie trouwens nog vakantieplannen?

Veel groeten

Robin

PS. Hier nog een LINK naar een leuk interview met Oscar van Dam.

By |april 29th, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 29 april 2020: Droog!

22 april 2020: Een dilemma…

Hallo ORKers,

Zo… even een tandje erbij, althans voor mij en Ludolph. Bij de toetsing van de regionale keringen hanteren we een set veiligheidsfactoren. Dit is natuurlijk altijd al een erg sexy onderwerp geweest waar we graag en lang over willen praten, maar er zit ondertussen wel een dilemma.

Het dilemma komt er in het kort op neer dat we een goed werkende toetsmethode hebben, met een ‘organisch’ gegroeide set partiële veiligheidsfactoren. Bij elke aanpassing wordt het steeds moeilijker uitlegbaar hoe de set veiligheidsfactoren nu tot stand is gekomen. Dit komt omdat we veelal de ontwikkeling bij de primaire keringen gevolgd hebben, vaak met een invulling passend bij het karakter van de regionale keringen. Als voorbeeld: in 2007 (Addendum TRWG) zijn de materiaalfactoren bij primaire keringen aangepast, voor stabiliteit binnenwaarts. Uit een verkenning bleek echter dat het direct overnemen van de primaire materiaalfactoren een sterk nadelige impact voor regionale keringen zou betekenen, met name voor boezemkaden. Daarom is destijds voor de regionale keringen een eigen set materiaalfactoren afgeleid, waarbij meteen een schematiseringsfactor is geïntroduceerd. De introductie van de schematiseringsfactor is niet integraal doorgevoerd voor alle faalmechanismen, waardoor op dit moment alleen voor stabiliteit de onzekerheid in de schematisering expliciet wordt meegenomen in de set veiligheidsfactoren.

Maar ook in 2015 toen een definitieve versie van de Leidraad voor het toetsen van de regionale keringen verscheen, speelden allerlei ontwikkelingen bij primair waar ze over gingen stappen naar de overstromingskansbenadering. Vanwege deze lopende ontwikkeling is toen besloten om voor regionaal niet te veel tijd te steken in de veiligheidsfactoren. Echter de vragen over aanpassing op nieuwe ontwikkelingen en het vaststellen van nog ontbrekende veiligheidsfactoren bleven bestaan. Wie hier meer over wil weten: in bijlage 1 van de toetsleidraad is een interessant stuk over dit onderwerp te vinden. Dit stuk is van de hand van Ed Calle die dit net voor zijn pensionering heeft opgesteld.

Maar we zien nu ook een kans om het dilemma te doorbreken omdat we op dit moment grondig beschouwen of de huidige veiligheidsbenadering aangepast moet worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om ook een nieuwe basis te maken voor de veiligheidsfactoren, met misschien wel een open faalkansbegroting (wat ook binnen de overschrijdingskansbenadering trouwens gewoon mogelijk is).

Veel groeten en werkze

Robin

PS Omdat Ludolph en ik nu zo lekker in dit onderwerp zitten, nog een kleine nabrander. Voor boezemkaden is indertijd een gemiddelde materiaalfactor gehanteerd, daarbij is verondersteld dat het aandeel van klei en veen in de kering gelijk is. Daarnaast is verondersteld dat de verhouding tussen de bijdrage van c’ en ϕ’ aan de schuifweerstand 1:2 is. Mocht iemand toevallig een kade hebben waarin dit significant anders is, is Ludolph graag bereid je verder te helpen, om met maatwerk een specifieke beta onafhankelijke materiaalfactor af te leiden vanuit een lokale gamma – beta relatie.

By |april 21st, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 22 april 2020: Een dilemma…

15 april 2020: Landspiegelstijging

Hallo ORKers,

Hopelijk hebben jullie fijne paasdagen gehad. Naast het zoeken van de paaseieren waren wij onder andere druk met het zaaien van wortels en radijsjes en digitaal contact hebben met de familie.

Nog even terugkomen op de kennisdag… die dus niet door gaat. Elk jaar proberen we op de kennisdag met een uitsmijter te komen waarin een prikkelend verhaal wordt verteld. En ik moet zeggen dat dat vorig jaar erg goed is gelukt. Dit zeg ik niet om mezelf op de borst te kloppen, want deze pluim gaat toch echt naar Britt van Haastrecht als ontdekker van deze geweldige spreker. Bij de kennisdag 2019 hadden we, zoals jullie vast nog wel kunnen herinneren, een spreker van de Universiteit van Utrecht: Maarten Kleinhans.

Maarten wist ons op een intrigerende manier mee te nemen in de klimaatontwikkeling en wat dat betekent als we niet in actie komen. Duidelijk werd in elk geval dat we ons moeten wapenen tegen de zeespiegelrijzing en daar zijn ook de waterschappen hard bij nodig. Voor wie de presentatie van Maarten nog een keer wil bekijken kan HIER klikken. Ik weet nog goed dat we na de presentatie de zaal uitliepen en gezamenlijk hoopten dat de borrelhapjes dit jaar vegetarisch zouden zijn om zo ook ons steentje bij te kunnen dragen. Maar goed dat was dus vorig jaar.

Dit jaar hadden we een heel leuk vervolg gevonden. Wageningen Universiteit was namelijk bereid om iets te vertellen over ‘de nieuwe kaart van Nederland’. Michael van Buuren zou hierover een toelichting geven hoe we onszelf beter op de toekomst kunnen voorbereiden. Michael doet dit aan de hand van een kaart voor Nederland in 2120 met als motto “Geen doembeeld, maar een groen beeld”. Omdat ik dit verhaal toch wel erg mooi vind, wil ik hem graag met jullie delen. Het verhaal rondom de nieuwe kaart van Nederland is HIER te vinden en ik hoop dat jullie hieruit inspiratie voor jullie werk kunnen vinden.

Veel groeten

Robin Biemans

By |april 14th, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 15 april 2020: Landspiegelstijging

6 april 2020: Ken je die mop van de kennisdag…. ?

Hallo ORKers,

Hoelang kan je volhouden dat de kennisdag op 4 juni door gaat? Nou, niet meer lang dus. Samen met Mado Witjes en Koen Garenfeld hebben we besloten om de kennisdag van 4 juni te annuleren. Dat is jammer… het was namelijk toch wel een jaarlijks terugkerend ORK feestje met iedereen die zich betrokken voelt bij ons programma. Dit jaar dus een keer niet, helaas!

Gelijk komt de vraag op of we de dag dan niet naar het najaar moeten verplaatsen. Dat leek ons ook niet verstandig. De evenementdrukte voor het najaar is al flink toegenomen door verplaatsingen van grote bijeenkomsten. Het wordt daarom pas medio 2021 voor onze volgende kennisdag, maar gelukkig lijkt het erop dat de provincie Utrecht ook dan de deuren wil open zetten voor jullie.

Wat ons wel leuk lijkt, is een kennisdag in het klein door in het najaar met de twee begeleidingsgroepen bij elkaar te komen. We kunnen dan een inhoudelijke discussie voeren over een van de hoofdonderwerpen binnen het ORK… dat zou zo maar de veiligheidsbenadering kunnen zijn. Hier denken we verder nog over na.

Oh ja, het is me trouwens gelukt om een dag vrij te nemen. Heerlijk was dat, effe gewoon lekker niets. Door het lesgeven aan de kinderen was de vrijheid slechts geblokt tussen 7.00 en 9.00, tussen 14.00 en 17.00 en ’s avonds nog een uurtje, maar toch… het is een aanrader.

Veel groeten,

Robin

PS, hiernaast een foto om jullie te laten mijmeren over de kennisdag.

By |april 6th, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 6 april 2020: Ken je die mop van de kennisdag…. ?

30 maart 2020: Programmaplan ORK – IV

Hallo ORKers,

Vandaag is een mooi moment om te vertellen dat het Programmaplan ORK (PORK voor intimi) op de website staat, zie deze LINK. We zijn begin dit jaar redelijk geluidloos van ORK – III naar ORK – IV gegaan, maar hebben wel onszelf te tijd gegund om na te denken over wat nu de relevante onderwerpen zijn voor de periode tot 2024.

Vanuit de visie hoek zijn dit natuurlijk de ‘veiligheidsbenadering’ en de ‘zorgplicht’, maar ook bijvoorbeeld advisering over de indexering van de ROR schadetabel. Nieuw in dit programmaplan is de keuze om het trekkerschap voor de verschillende onderwerpen bij leden van de BGV te leggen. Op deze manier wordt de voortgang van de verschillende onderwerpen beter georganiseerd.

Voor het eerste onderwerp, de veiligheidsbenadering, is de trekker inmiddels bekend. Sterker nog, omdat dit onderwerp van zo’n wezenlijk belang is, is gekozen voor een duo trekkerschap zodat zowel de waterschappen als de provincies vertegenwoordigd zijn. Dit duo ga ik nu bekend maken…. het zijn…. Dianne en Cees! Super dat jullie dit willen doen en zo hebben we ook gelijk een goede verbinding gemaakt tussen de BGV en de BGT. Voor de andere onderdelen worden nog trekkers gezocht, maar dat gaat goed komen.

Vanuit techniek zullen we ons de komende jaren vooral richten op technische ondersteuning voor de veiligheidsbenadering en op het kwalitatief toetsen, oftewel hoe kunnen we verantwoord een eerder opgesteld veiligheidsoordeel overnemen? Ook zal meer aandacht naar het beheer en onderhoud gaan nu een groot deel van de regionale keringen op orde zijn. Veel leesplezier in het PORK-IV.

Nog even wat anders. Hoe doen jullie dat eigenlijk thuis met lesgeven en werken op één dag? Ik ben blij dat wij de taken thuis een beetje kunnen verdelen waardoor het allemaal wel te doen is, maar om nu te zeggen dat er ergens tijd over is om zelf te relaxen… ik denk dat ik volgende week maar een dag vrij neem, effe lekker een dagje thuis.

Veel groeten en een fijne werkweek!

Robin

By |maart 30th, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 30 maart 2020: Programmaplan ORK – IV

24 maart 2020: eerste blog

Hallo ORKers,

Nu we toch thuis zitten om elkaar zo te beschermen tegen Corona kwam ik met het idee om een blog te beginnen over het werk wat we binnen het ORK doen. Ik zeg wel dat het mijn idee is, maar eigenlijk kwam Ludolph ermee. Maar ik heb het idee wel eerlijk gejat… toch Ludolph?
Het was vorige week wel even wennen aan het vooruitzicht dat we de komende weken thuis zullen werken. En de eerste acties waren vooral: afspraken afzeggen en doorschuiven naar de tweede helft van april in de hoop dat het dan allemaal weer normaal is.
Wennen was het dus wel, maar na een paar dagen durf ik ook wel te zeggen: het heeft eigenlijk wel wat. Wat dan Robin? Nou het scheelt reistijd, niemand staat aan je bureau (behalve af en toe een kind), maar bovenal merk ik dat ik meer tijd heb om aandacht te geven aan bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld de veiligheidsbenadering voor de regionale keringen. Dit is nu echt zo’n onderwerp die deze ORK periode veel aandacht gaat vragen. En dit is dus zo’n onderwerp waar jullie regelmatig wat over zullen horen. Maar er is nog veel meer…
Wat kunnen jullie de komende tijd van mij verwachten? Ik zal regelmatig op de hoogte brengen van wat er speelt bij het ORK. En daarbij stel ik het zeer op prijs als jullie mij feedback geven. Maar ook vragen zijn welkom, zoals: ‘goh Robin, hoe gaan we nu in het vervolg om met de toetsing van de macrostabiliteit buitenwaarts’…. En ik beloof: jullie krijgen antwoord!!!

Veel groeten en tot snel,
Robin

By |maart 23rd, 2020|Categorieën: Blog|Reacties uitgeschakeld voor 24 maart 2020: eerste blog

Benieuwd naar de volgende blog? Schrijf dan hieronder in om op de hoogte te worden gehouden voor nieuwe blogs.

Go to Top