Aanwijzen en normeren

De provincies zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen en normeren van de regionale keringen. Sinds 2004 is ruim 10.000 km aangewezen en genormeerd. De normen waaraan de regionale keringen moeten voldoen zijn vastgelegd in provinciale waterverordeningen en in de waterverordeningen van de waterschappen.
De veiligheidsnorm voor boezemkaden en keringen langs regionale rivieren is uitgedrukt in een gemiddelde overschrijdingskans per jaar waarop elk dijkvak afzonderlijk moet zijn berekend. Deze benadering met afzonderlijke dijkvakken betreft de zogenaamde dijkvakbenadering. Voor compartimenteringskeringen betreft de norm een conditionele kans (gegeven de overstroming van het voorliggende compartiment van een dijkringgebied). Bij het toekennen van de normen gold in principe: hoe hoger de mogelijke schade als gevolg van een dijkdoorbraak, hoe strenger de norm.

ACTUELE DOCUMENTEN
NIEUW ONDERZOEK

Actuele documenten

Om kennis over regionale keringen te ontwikkelen en te delen, startte IPO en UvW in 2005 het ‘Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen’ (ORK). STOWA draagt zorg voor de uitvoering van het programma en werkt daarvoor nauw samen met waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. In de vorm van handreikingen en leidraden maakt STOWA de inzichten toepasbaar voor de praktijk.

Pilot waterrobuust Zwolle (2020)

In de pilot Zwolle laat is gezocht naar verschillende mogelijkheden om een gebied op een
doelmatige manier te beschermen tegen hoog water. Het onderzoek geeft een eerste
aanzet hoe we slim kunnen investeren om op een optimale manier de veiligheid van een
dynamisch gebied te kunnen bereiken, door bijvoorbeeld het plaatsen van een gemaal of
slimme ruimtelijke inrichting.

DOWNLOAD

Ontstaan veiligheidsbenadering (2020)

De huidige veiligheidsbenadering voor regionale waterkeringen is al jarenlang in gebruik. De eerste stappen voor deze benadering zijn al tientallen jaren geleden gezet en daardoor zijn de achtergronden niet meer bij iedereen bekend. Dit document gaat in op het ontstaan, achtergronden en toepassing van de huidige veiligheidsbenadering voor de regionale keringen.

DOWNLOAD

(Her) Waarderen van Keringen (2018)

Recentelijk is een handreiking verschenen, die op een transparante wijze richting geeft aan de bestuurlijke afweging of een niet-primaire kering als regionale kering in de provinciale verordening wordt opgenomen. Via een aantal te doorlopen bouwstenen kan het waterschap in samenspraak met de provincie, veelal op basis van bestaande informatie, aangeven hoe men de waterveiligheid wil borgen.

DOWNLOAD

Memo Verkenning Basisveiligheid (2017)

Deze memo doet verslag van een globale verkenning naar de mogelijke impact van het falen van regionale keringen op het Lokaal Individueel Risico (LIR) en maatschappelijke ontwrichting. De resultaten laten zien dat dit maar op een beperkt aantal locaties, en maar in beperkte mate, aan de orde is.

 

DOWNLOAD

Richtlijn Normering Keringen langs Regionale Rivieren (2008)

Deze richtlijn beschrijft de methodiek op basis waarvan de norm van keringen langs regionale rivieren kan worden gebaseerd.  De richtlijn is gebaseerd op de IPO-richtlijn ter bepaling van het veiligheidsniveau van boezemkaden. Het betreft een methode met afkeurgrenzen (toetsen) en ontwerpgrenzen. De richtlijn is een groene versie.

 

DOWNLOAD

Richtlijn Normering Compartimenteringskeringen (2007)

Deze richtlijn beschrijft de methodiek op basis waarvan de norm van compartimenteringskeringen kan worden gebaseerd. De richtlijn is een zogenoemde “groene” versie. Dat betekent dat de methodiek op enkele onderdelen op pragmatische wijze is uitgewerkt , ten behoeve van de snelle voortgang van het normeringsproces.

DOWNLOAD

Nieuw onderzoek en ontwikkelingen

Zoals vastgelegd in de hernieuwde visie op de regionale keringen, wordt in het ontwikkelingsprogramma (ORK-III) extra aandacht besteed aan de uitwerking van een beleidsagenda. De thema’s (of ‘beleidssporen’) die worden opgepakt, overstijgen de techniek en zijn meer bestuurlijk van aard.

Voor aanwijzen en normeren zijn de volgende beleidssporen relevant:

  • Betekenis overstap naar overstromingskans. Doel van dit spoor is om in beeld te brengen wat de eventuele keuze voor een normering die is gebaseerd op de overstromingskans zou betekenen voor de toetsing.

  • Benodigde veiligheid op basis van slachtofferrisico’s. Dit beleidsspoor brengt in beeld of slachtofferrisico’s (basisveiligheid en groepsrisico) aanleiding vormen voor het herzien van de huidige normeringssystematiek.

  • Benodigde veiligheid op basis van economische optimalisatie. Kern van dit beleidsspoor is de vraag of economische optimalisatie (mede in relatie tot uitval van vitale functies) aanleiding vormt om de huidige normeringssystematiek te herzien.

  • Doel van dit spoor is te verkennen of er aanleiding is om de bestaande indeling in normclassificatie aan te passen.