Hallo ORKers,

Ondertussen wel bekend, maar voor de zekerheid nog maar een keer: de hoofdvraag voor het ORK is of de huidige veiligheidsbenadering aangepast moet worden. We willen namelijk graag dat de regionale keringen doelmatiger en beter uitlegbaar bescherming kunnen geven. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag worden verschillende pilots uitgevoerd die bouwstenen leveren voor de uiteindelijke besluitvorming. Een van die pilots is samen met Rivierenland in de Alblasserwaard uitgevoerd. Het rapport is gereed en HIER te vinden.

In de pilot is gekeken of de huidige norm voor de regionale keringen nog steeds passend is bij een veranderd watersysteem en of de investeringskosten in verhouding staan met de voorkomen schade. Strikt geredeneerd vanuit die schade zou een verlaging van de veiligheidsnorm mogelijk zijn. In de Alblasserwaard is het handhaven van het huidige profiel in combinatie met goed beheer en onderhoud waarschijnlijk doelmatiger dan het versterken van de keringen. Dit is een conclusie die waarschijnlijk ook voor veel andere polders in Nederland geldt en daarom de moeite waard om in de toekomst verder onder de loep te nemen.

Echter, om de kosten-baten analyse goed uit te voeren is een overstromingskans nodig. Uit dit onderzoek in de Alblasserwaard blijkt dat ook met de (huidige) overschrijdingskansbenadering gewerkt kan worden. Alleen is hier wel een expliciete relatie tussen de overschrijdings- en overstromingskans noodzakelijk. In het verleden is hier al eens een omrekeningsfactor voor bepaald… we kennen hem wel… Factor 5. Probleem is alleen dat de onderbouwing van deze factor nogal mager is. In toekomstige pilots zal daarom ook gewerkt worden aan een betere onderbouwing van deze factor.

Een andere interessante conclusie uit deze studie is dat het voor keringen met een lage norm (oftewel een hoge overstromingskans vanuit een geringere te beschermen waarde) juist de eisen vanuit dagelijks beheer maatgevend zijn in plaats van de sterkte eisen van de kering. Ook dit zal in toekomstige pilots worden verkend.

Binnenkort weer meer over dit onderwerp, voor nu: werkze en tot de volgende keer

Robin